Representation of Gender, Ethnicity and Sexuality in Wings 7, 8 and 9

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Textboken är en nyckelkomponent i engelsklärarens arsenal. Av den anledningen är det viktigt att boken överensstämmer med värdegrunden när det gäller ett flertal frågor. Vad denna uppsats ämnar göra är att analysera några böcker i Wings-serien, som är en populär skolboksserie som används i Sverige. Studien fokuserar på de böcker som används i grundskolans senare del och den inkluderar både Base Book och Activity Book för Wings 7, 8 och 9. Undersökningen görs genom att studera tre ämnesområden, nämligen genus, etnicitet och sexualitet. Dessa tre områden har studerats med avsikten att identifiera ideologier och exempel på representation som är kopplade till dessa områden. Analysens resultat i avseende på både representation och ideologier visar att Wings återger en bred och ickestereotypisk bild av könsroller som överensstämmer med värdegrunden. Medan genus visas som ett positivt exempel på hur modernt tänkande är synligt i böckerna, så stämmer detta inte fullständigt med avseende på etnicitet och sexualitet. Resultaten visar att representation av etnicitet, i avseende på hudfärg, är mycket lik den bild som har kunnat observeras i böcker som använts så långt tillbaka som 1965. I kontrast till detta så visas dock religion och social klass på ett balanserat och modernt sätt.Sexualitet är mer komplext avbildat och även om heterosexualitet visas på ett balanserat sätt så finns praktiskt taget inga spår av vare sig homo eller bisexualitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)