Språkbarriärer i samband med röntgenundersökningar

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I dagens sjukvård träffar vi ofta utländska patienter som inte behärskar det svenska språket, dessa patienter kan även komma från en annan kultur och ha en annan syn på vården än vad de flesta har i Sverige. Syfte: Undersöka och belysa språkbarriärer som kan uppkomma i mötet mellan röntgensjuksköterskor och patienter som inte behärskar det svenska språket, samt peka på möjligheter för att förbättra kommunikationen dem emellan. Arbetet har därmed utgått ifrån följande frågeställningar: Vilka svårigheter medför språkbarriärer mellan personal och patient? och Hur kan man förbättra kommunikationen mellan personal och patient i de fall då det finns språkbarriärer? Metod: Studien är genomförd i form av en litteraturstudie för att utforska det valda ämnet. Resultat: I flera studier av olika författare har det framkommit att patienterna av olika anledningar har varit missnöjda med de tolkar som tilldelas, vilket ofta ledde till dåliga upplevelser vid mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen. Det framkom även att respekt för traditioner är väldigt viktigt för vissa patienter, vilket kräver att vårdpersonal tar hänsyn till deras patienters önskan om att exempelvis inte vårdas av manliga röntgensjusköterskor eller känslor inför undersökningen. Diskussion: Röntgensjuksköterskor bör utveckla sina kommunikationsförmågor, samt öka sina kunskaper om andra kulturers vanor inom vården för att sedan kunna bemöta sina multikulturella patienter. Val av rätt tolk, förlängning av undersökningstiden samt gott omhändertagande kan öka förutsättningarna för en bra kommunikation med patienter som talar andra språk. Konklusion: Dagens multikulturella samhälle och brist på tolkar kräver utveckling av kommunikationsstrategier för att kunna bemöta, kommunicera och ge en god vård för dessa patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)