Vem är tornedalingen? : En jämförande studie av två generationers syn på dentornedalska kulturen utifrån ett religionsvetenskapligtperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Sammanfattning: Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur två generationer av tornedalingar uppfattar kulturen, språket samt identiteten i Tornedalen och även hur laestadianismen påverkat dessa. Det som framgår utifrån de intervjustudier jag har gjort är att det inte finns en samstämmig syn på vad som är den tornedalska kulturen eller identiteten, även om många likheter går att finna, så som ärligheten, gästfriheten och det stora jakt – och fiskeintresset. Laestadianismens påverkan på Tornedalen går att hitta, även om alla informanter inte var lika medvetna om det som andra. Språket i Tornedalen hade enligt informanterna en stor betydelse för både den tornedalska kulturen så väl som identiteten, dock fanns det inga direkta samband mellan meänkielin (tornedalsfinskan) och laestadianismen, mer än att det språket var talat under predikningar och har på så sätt varit avgörande för att den laestadianska tron fått fäste i Tornedalen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)