Att leva med fibromyalgi - kvinnors och mäns upplevelser

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sammanfattning: Fibromyalgi är en sjukdom där patienterna ofta blir misstrodda och vi ville som blivande sjuksköterskor ta reda på mer om deras upplevelser för att bättre kunna bemöta dem i hälso- och sjukvården. I Sverige beräknas ca 3-5 % ha sjukdomen som till 90 % drabbar kvinnor men det kan vara så att fler män än vad som framkommer har sjukdomen. Syftet med studien var att beskriva mäns och kvinnors upplevelser av hur det dagliga livet påverkas av fibromyalgi och identifiera eventuella skillnader mellan deras upplevelser. Metoden som användes var en litteraturstudie med 13 artiklar som analyserades induktivt. För att få fram dessa artiklar gjordes sökningar i databaserna Cinahl, PubMed och via manuell sökning i referenslistor. Flera av artiklarna är gjorda i Sverige vilket tyder på att det sker mycket forskning om fibromyalgi här. Vid analysen av artiklarna framkom tre teman. Temat ”En motsträvig kropp” visade hur männen och kvinnorna upplevde alla de symtom fibromyalgi medför och hur de begränsades i det dagliga livet. I det andra temat, ”En osynlig sjukdom” framkom det speciella med att leva med en sjukdom som inte syns utanpå och hur kvinnorna och männen då kunde uppleva misstro från omgivningen. Dessutom belystes här hur de försökte bevara sin värdighet och självständighet. Sista temat ”Att hysa hopp” visade på hur männen och kvinnorna genom inre anpassning och yttre stöd försökte att anpassa sig till den förändrade situationen som sjukdomen innebar. Resultatet diskuterades sedan med hjälp av Roys adaptionsmodell och påvisade att adaption är något viktigt för kvinnorna och männen för att de ska klara av att leva med fibromyalgi som i nuläget endast kan lindras men inte botas. Sjuksköterskans uppgift blir att hjälpa patienterna att anpassa sig till den förändrade situationen som det innebär att leva med sjukdomen fibromyalgi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)