“Man ska räcka till för många och också sig själv” En kvalitativ studie om familjebehandlares upplevelser av psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och kännedom om sekundär traumatisering

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med vår studie var att undersöka familjebehandlares upplevelser av psykisk påfrestning iarbetet och vilka strategier de använder sig av samt anser sig behöva för att hantera detta. Syftetvar också att undersöka familjebehandlares tankar och kännedom om begreppet sekundärtraumatisering. Vi har även haft ett bakomliggande syfte då vi har velat bidra med idéer somarbetsplatser och socialarbetare kan använda för att bättre hantera psykiskt påfrestandearbetsuppgifter. För studien användes kvalitativ metod och undersökningen genomfördes på tvåolika arbetsplatser där vi intervjuade sex familjebehandlare. För att analysera vår empiri användevi oss av begreppen coping och KASAM och av psykosocialt perspektiv på arbetsmiljö ochhälsopromotion. Vi använde tematisk analys för att få fram de teman vi beskriver i resultatet.Resultatet visade att de strategier familjebehandlarna använder sig av och anser fungera är att tahand om sig själv, att använda kollegor som stöd, att få stöd från arbetsplatsen och handledning.Familjebehandlarna anser sig behöva flexibilitet i arbetet, att arbeta i par samtkompetensutveckling från organisationen för att hantera psykiskt påfrestande arbetsuppgifter.Resultatet visade att kännedomen om sekundär traumatisering ser olika ut hos familjebehandlarnaoch de två arbetsplatserna arbetar med sekundär traumatisering på olika sätt. Våra huvudsakligaslutsatser var att förebyggande arbete mot ohälsa hos socialarbetare är viktigt och att kunskap omsekundär traumatisering borde fås redan på grundutbildningar inom socialt arbete. Vi menar attsekundär traumatisering inte bara är ett fenomen att diskutera på de arbetsplatser där manuttryckligen arbetar med traumabehandling utan inom allt socialt arbete. Därför hade det varitintressant med forskning inom just de yrkesgrupper inom socialt arbete som inte arbetar meduttalat traumatiserade klienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)