En studie om den svenska marknaden för centralstyrda digitala skyltar

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Den här studiens syfte är att analysera den svenska marknaden för centralstyrda digitala skärmar. Studien görs mot bakgrund av en liknande studie som genomfördes vid Handelshögskolan i Stockholm 2007, som bland annat visade att marknaden inte var mogen för det här mediet. Den här studien ämnar således utreda om man kan dra andra slutsatser om marknaden 2010 och ge förslag på implikationer utifrån nuvarande marknadssituation.

Studien är av kvalitativ karaktär och bygger till stor del på intervjuer med ett antal utvalda leverantörer och köpare av digitala skyltar, som samtliga besitter stor kunskap om produkten och branschen.

Marknaden för digital skyltning har haft en mycket intressant utveckling de senaste åren och växt kraftigt i rådande finanskris. Man kan se en ökad förståelse och kunskap för produkten hos köparna, vilket har lett till att de skillnader som fanns mellan köpare och säljare gällande kunskap om digital skyltning mer eller mindre har försvunnit. Idag bidrar istället köparna i stor omfattning till att skapa framtidens digitala skyltning.

Man kan se hur produkten sträcker sig till allt fler användningsområden och integreras med andra tekniska produkter. Dåtidens teknikfokuserade företag har upplevt en förskjutning från teknikfokusering till marknadsfokusering. Medie- och reklambyråerna börjar få upp ögonen för produkterna på allvar och den mer professionella marknaden har lett till att fler företag väljer att nischa sig och fokusera på sin kärnkompetens för att klara de ökade kraven och konkurrensen.

Studien avslutas med implikationer till såväl teoretiker som praktiker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)