Patienternas upplevelser av Medicinsk yoga som en arbetsterapeutisk intervention inom palliativ vård/hospice

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Vetenskapliga studier kring användandet av yoga har visat sig ha god effekt för att lindra ångesttillstånd. Däremot studier som beskriver medicinsk yoga som en arbetsterapeutisk intervention inom palliativ vård samt patienternas upplevelse av behandlingsmetoden har inte gått att finna. Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av aktiviteten medicinsk yoga som en arbetsterapeutisk intervention inom palliativ vård/hospice. Frågeställningarna var: hur upplever patienterna aktiviteten medicinsk yoga och vilka värden ger aktiviteten medicinsk yoga. En mixad metoddesign användes. I den kvalitativa delen användes en öppen fråga med deltagande observation som komplement och i den kvantitativa delen användes frågeformuläret Oval-9. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och beskrivande statistik. Resultatet gav ett huvudtema: Medicinsk yoga gav inre ro och harmoni i livets slutskede samt 7 kategorier med underkategorier. Resultatet påvisade att aktiviteten medicinsk yoga hade främst ett självbelönade värde följt av konkreta och symboliska värden. Slutsatsen indikerar att medicinsk yoga som arbetsterapeutisk intervention har goda effekter på individens psykiska, fysiska, andliga, emotionella och sociala välbefinnande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)