Intressekonflikter vid renovering av hyreshus - En studie av den mindre fastighetsägaren

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I följande uppsats genomförs en kalkyl av ett renoveringsprojekt som givits till oss av en(enligt våra mått) mindre fastighetsägare. Studien behandlar de intressekonflikter som enrenovering kan innebära. En fastighetsägare med vinstintresse kan vara mer benägen attgenomföra en totalrenovering av lägenheten och därmed höja hyran efter dessstandardhöjning, än vad som ligger i hyresgästens intresse eller kapacitet till betalning.Ämnesvalet för denna uppsats grundar sig i den aktuella bostadsbrist som idag råder på densvenska hyresmarknaden, där vi blir allt fler invånare och antalet bostäder inte tillförs itillräckligt snabb takt. På den marknad då efterfrågan överstiger utbudet skapas ett finansielltintresse och risken för kortsiktiga lösningar ökar. I denna uppsats genomförs en kvalitativstudie av den mindre fastighetsägaren som ställs inför olika alternativ för sin fastighet. Viräknar på ett så gynnsamt och hållbart alternativ som möjligt utifrån samhällets ochfastighetsägarens perspektiv.Uppsatsens empiriska material har samlats in genom ett uppdrag från Ambient förvaltning,som är en pseudonym för det verkliga företaget, samt två kvalitativa, semi-struktureradeintervjuer med Ambient förvaltning ab och Wallenstam ab. Studien visar att det finnsskillnader mellan den mindre och större fastighetsägaren vad gäller det kapital som användsvid en renovering, i den kalkylperiod och metod som används vid beräkning av lönsamhet iprojekt, samt att ingen part idag har möjlighet att använda sig av de statliga stöd som finnstillgängliga. Det framgår att en fastighetsägare och hyresgäst ofta har skilda åsikter omrenoveringens omfattning, vilket kan leda till intressekonflikter. En ofta benämnd ochbeprövad strategi för att minska intressekonflikter vid en renovering verkar vara att användasig av paketrenovering. Med denna strategi tillgodoses entreprenörens vinstintresse, samt ettsocialt hållbarhetsperspektiv där hyresgästens och därmed samhällets generella intresse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)