Affärsplanering för seniorboende : En studie av hur en affärsplan växer fram

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Författare: David Eklöv; [2008]

Nyckelord: Affärsplan; Seniorboende;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Bostadsmarknaden för äldre har vuxit de senaste åren i och med att andelen äldre ökar allt mer och en boendeform som har blivit populär är seniorboendet. Många äldre är köpstarka vilket har gjort dem till en attraktiv målgrupp på bostadsmarknaden. Seniorboendet kan erbjuda en social gemenskap och ökad trygget där de boende inte behöver ägna tid och energi åt att sköta underhållet som snöskottning och underhåll vilket många inte längre vill ta hand om själva. Att driva ett seniorboende är en kapitalkrävande verksamhet och för att lyckas med att skapa ett seniorboende som går med vinst är en affärsplan en hjälp då studier har visat att affärsplanering är ett sätt att få finslipa iden, organisera företaget och minska risker förknippade med projektet. Affärsplaner efterfrågas även allt mer av investerare och andra intressenter.

Författaren har i den här studien sökt ett svar på problemformuleringen: Hur kan en affärsplan utformas med inriktning på etablering av seniorboende?

Huvudsyftet med studien är att diskutera hur företag som driver seniorboende affärsplanerar. Ett annat syfte är att utifrån en teoretisk referensram och empiriska studier utforma en affärsplan för den expansion mot seniorboende som planeras av Hållandsgården AB där författaren själv är verksam.

Studien har gjorts i form av semistrukturerade intervjuer av åtta personer inom ledningen av olika seniorboenden. Hur de har affärsplanerat och vad som har varit viktigt för deras verksamhet har analyserats utifrån teorier kring affärsplanering kopplat till seniorboende. En affärsplan för Hållandsgården AB har även tagits fram för deras tänkta expansion mot seniorboende.

Studien visar att affärsplanering är en förhållandevis ovanlig företeelse vid nystart av seniorboenden men att affärsplaner i stället används i större utsträckning för att styra och leda företaget. Detta kopplas till att affärsplanering är en tidskrävande verksamhet det finns en viss misstro till samt att Sverige inte har en stark tradition av affärsplanering. Delar som har visat sig ha stor betydelse för en affärsplan är människorna, marknaden, omvärlden och risker. En konkurrensstrategi för att få kunderna att lämna egna boendet i tid är av vikt samt en plan på hur de höga byggkostnaderna skall matchas med hyror. Även markfrågan har stor betydelse då det ofta är svårt att få tag i attraktiva tomter. Största svårigheten med en affärsplan är att göra den realistisk och samliga respondenter påpekar att det största jobbet är att förverkliga iden.

Studien visar även på utmaningar inom byggbranschen idag där statliga bidrag har tagits bort. Flera entreprenörer väljer nu att hellre renovera befintliga bostäder till att fungera som seniorboende än att bygga nytt. Det har även visat sig att många äldre bor i egna bostäder länge även om de skulle vilja flytta till bekvämare boende då det inte finns tillgängligt vilket leder till att dessa hus håller på att förfalla. Om seniorbostäder görs tillgängliga i större utsträckning kan nästa generation renovera dessa hus och stora ekonomiska besparingar göras.

Vidare forskning föreslås utifrån investerares perspektiv på affärsplanering för seniorboenden samt en jämförande studie av privata och kommunala seniorboenden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)