Småföräldrar och arbetsliv : En kvalitativ studie av vilka faktorer som påverkar småbarnsföräldrars sysselsättningsgrad i arbetslivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien var att få en förståelse för vilka faktorer som småbarnsföräldrar upplever och uppfattar ligger till grund för deras sysselsättningsgrad i arbetslivet. Vidare så undersöktes eventuell upplevd tidspress hos föräldrarna och om den kan ha någon betydelse för barns utveckling. Studien undersökte också hur småbarnsföräldrar uppfattar samhällsnormer och könsperspektiv i förhållande till arbetsliv och familjeliv. Studiens forskningsfrågor var: Vilka faktorer påverkar valet av heltidsarbete och deltidsarbete enligt småbarnsföräldrar? Hur upplever och beskriver småbarnsföräldrar tidspress och vilka konsekvenser kan deras tidspress få för barns utveckling? Hur beskriver småbarnsföräldrar valet av sysselsättningsgrad i förhållande till samhällsnorm och könsperspektiv? Studiens metod var kvalitativ metod med semistrukturerad intervju. De viktigaste resultaten i studien var att ekonomi är en faktor som påverkar till heltidsarbete och tid med barn är en faktor som påverkar till deltidsarbete. Tidspress upplevs och beskrivs som något som alla småbarnsföräldrar upplever i olika utsträckning och det fanns en uppfattning att tidspress inte är gynnande för barns utveckling. De områden som är svårast att få tid till är tid med barn, hushållsarbete och tid för egna intressen. Sysselsättningsgrad kopplat till normer och könsperspektiv beskrivs i studien. Ett resultat av undersökningen visar på en uppfattning hos informanterna att kvinnor generellt har ett något större intresse för att ägna mer tid åt hushåll och barn. Hushållsarbete är något som informanterna beskriver som ett arbete som saknar anseende men är viktigt. Vidare så uppfattas eventuella pensionsskillnader mellan män och kvinnor som något som kan vara problematiskt men som går att åtgärda. Arbetsplatsens normer är en faktor som påverkar föräldrars val av sysselsättningsgrad. Vidare faktorer som påverkar sysselsättningsgrad är hushållets ekonomi och arbetets karaktär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)