Patienters upplevelser av kostförändring vid diabetes typ 2 : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Diabetes mellitus typ 2 är en folksjukdom där antalet patienter som insjuknar ständigt ökar. Komplikationerna är många men genom att förändra sin kost kan patienterna minska symtomen och risken för komplikationer. Syfte: Att belysa patienters upplevelser av kostförändring vid diabetes mellitus typ 2. Metod: En litteraturstudie utformad enligt Polit och Becks (2017) nio steg. Resultatet baserades på 14 vetenskapliga artiklar som samlades in genom sökningar i databaserna CINAHL och PubMed. Samtliga artiklar kvalitetsgranskades utifrån Polit och Becks (2017) granskningsmall. Resultat: Baserades på följande teman: relationella aspekter med subteman “Stöd och information från vårdpersonal”, “Att hantera kosten vid kulturella och religiösa sammanhang”, Att hantera kosten i sociala situationer, “Familjens och närståendes roll vid kostförändring”, “Tillgång till hälsosam mat” och “Media”, och individuella aspekter med subteman “Upplevda känslor vid kostförändring” och “Positiva upplevelser och effekter av kostförändringar”. Slutsats: Kostförändring vid DM2 ger upphov till både positiva och negativa känslor och upplevelser. Genom att sjuksköterskan har förståelse för hur patienter kan uppleva en kostförändring kan sjuksköterskan lättare individualisera vården och utföra en personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)