”Nyckeln till att få hjälp är att vara en del av hjälpen” : En studie om gymnasieelevers delaktighet i pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

Sammanfattning: Elever är experter över sin egen skolsituation (Skolverket, 2014) och har en lagstadgad rätt att uttrycka sina åsikter om sin egen skolgång (Unicef, 2018). Syftet med studien är att öka kunskapen om gymnasieelevers delaktighet i pedagogiska utredningar och upprättande av åtgärdsprogram genom att synliggöra elevens egna perspektiv. I denna kontext definieras delaktighet som en informell samspelsprocess där eleven upplever möjlighet att påverka sitt handlade och inflytande i aktiviteter och beslutsprocesser. Det empiriska materialet grundar sig på sju kvalitativa intervjuer som bearbetades utifrån ett fenomenologiskt och holistiskt perspektiv. Resultatet analyserades genom en tematisk analys och därefter genom Bronfenbrenners ekologiska systemteori.  Ur resultatet framträder en komplex sammanflätning av en rad olika förhållanden som på olika sätt påverkar elevens upplevda delaktighet. En slutsats är att elever påverkas av sin omgivning, både direkt av sin närmiljö och indirekt av de olika faktorer som påverkar elevens skolgång och livssituation. Ytterligare en slutsats är att eleverna upplever att delaktigheten i utredningar och processen runt de åtgärder som fattas gällande elevens skolgång är viktig och är direkt kopplad till relationen med lärare, specialpedagoger och kommunikation däremellan. Specialpedagogens roll framträder som särskilt viktig för elevens syn på delaktighet, vilket styrker studiens relevans inom det specialpedagogiska området. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)