Stress inom Räddningstjänsten : En studie om samband mellan krav, kontroll, socialt stöd och brandmäns upplevda stressnivå.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Räddningstjänsten fyller en viktig funktion i samhället och har som mål att leverera effektiva räddningsinsatser till allmänhetens nytta. Samtidigt är brandmannayrket ett högriskyrke där brandmän är utsatta för sjukdomar orsakade av den fysiska arbetsmiljön som olika cancerformer. De är också utsatta för organisatoriska hälsorisker i form av negativ stress, vilket är fokus i denna uppsats. Syftet med uppsatsen var att klarlägga om det finns samband mellan psykosocial arbetsmiljö och upplevd stress hos brandmän. Frågeställningen var om krav, kontroll och socialt stöd kan predicera brandmäns upplevda stressnivå? Totalt deltog 67 brandmän ifrån två olika städer i södra Sverige. De oberoende variablerna var krav, kontroll och stöd och de uppmättes med svenska Demand Control Support Questionnaire. Stress uppmättes med svenska Perceived Stress Scale. Resultatet av en multipel regressionsanalys visade att krav och stöd var signifikanta prediktorer. Krav hade ett positivt och stöd hade ett negativt samband med stress. Kontroll kunde inte predicera stress. Resultat överensstämmer till viss del med tidigare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)