Vad väcker läslust hos elever? : En intervjubaserad studie med läsvana elever i en årskurs 4

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Syftet med denna studie var att identifiera vilka faktorer som kan påverka elevens läsvanor och synliggöra vad som väcker läslust hos elever som regelbundet läser böcker på sin fritid. Vid genomförande av undersökningen deltog sex läsvana elever i årskurs 4 samt deras klasslärare.  Som metod använde jag mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Resultat av studien visade att det fanns faktorer som verkar drivande för elevernas läsning, för deras läslust. Samtliga sex elevinformanter uppgav att de fick en positiv känsla vid läsningen, där några beskrev en slags nyfikenhet och att de hela tiden ville läsa mera och aldrig sluta. Eleverna kunde även beskriva flera goda fördelar med deras litteraturläsning, både praktiska och mer personliga. Lärarinformanten beskrev flera olika arbetsmetoder som kunde tänkas främja läslusten och intresset för litteratur, dock var flertalet beskrivna arbetssätt inte aktuella i den nuvarande klassen på grund av olika omständigheter, bland annat för stort elevantal.  Några faktorer som kan ha inverkat på elevernas läslust framkom i studien, bland annat att samtliga elever själva fick välja vilken litteratur de ville läsa och att de hade en omgivning hemma som var tillåtande och uppmuntrande till läsningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)