Från ett välfärdsperspektiv till ett rättviseperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: I denna studie undersöks hur arbetet med unga lagöverträdare fungerar och eventuellt förändrats eller påverkats av tidigare lagändringar och den samhälleliga debatt som rör ungdomskriminalitet. Studien är kvalitativ, har en abduktiv forskningsansats och utgörs av fem semistrukturerade intervjuer varav tre representerar socialt arbete och två representerar rättsväsendet. Resultatet analyseras genom en tematisk innehållsanalys som sedan tolkas genom teoretiska utgångspunkter, såsom Socialkonstruktionism, Stämplings- och Kontrollteori samt tidigare forskning. Resultatet indikerar att studiens deltagare inte upplever att arbetet förändrats nämnvärt, medan tidigare forskning tyder på att arbetet faktiskt har förändrats i takt med rättssystemets reformer. Deltagarna framhäver dock en ändring i ungdomars attityder gentemot varandra, myndigheter och gentemot droger. Resultatet indikerar även att yrkesverksammas attityder gentemot unga lagöverträdare hårdnat, där det sociala arbetet tenderar att gå från ett välfärdsperspektiv, med fokus på behandling av den unge lagöverträdaren, till ett rättviseperspektiv med fokus på handling och straff.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)