Intersektionella maktrelationer inom etablerad och alternativ media : En jämförande innehållsanalys på nyheter om sexuella övergrepp

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Efter uppkomsten av hashtaggen #metoo blev sexuella övergrepp och trakasserier ett starkt diskuterat ämne i Sverige och flertalet personer blev uthängda i media efter anklagelser om sexualbrott. Med en rådande oro om hur informationspåverkan kan vara negativ påstod flera forskare att media agerat rättegång genom att de hängts ut utan att ges chansen att försvara sig själva. Denna undersökning har därför gjort en jämförande kvantitativ innehållsanalys på två olika nyhetskällor på internet ­­– Aftonbladet och Svenska motståndsrörelsen, om deras rapportering om sexualbrott efter #metoo. Den förstnämnda är var en etablerad tidning som politiskt beskrevs som socialdemokratisk oberoende. Den andra var en alternativ tidning som sympatiserade med den alternativa högern. Det var olika benämningar inom gestaltning av förövaren, tonalitet till händelsen och volymen på artiklarna som undersöktes. Sedan tolkades resultatet hermeneutiskt utifrån ett agendasättande synsätt samt att ojämlikheter mellan de olika komponenterna bidrog till social stratifiering. Variablerna inom gestaltningen var ras, politisk inriktning, kön och namn. Undersökningen visar att det skedde en stark ojämlikhet i vem som de valt att hänga ut i media, samt hur denne beskrivs. Det var både en ojämlikhet mellan de olika två tidningarna och inom dem. Detta stärker förfarandet om informationspåverkan och uppmärksammar opartiskhet hos medierna samt vikten av källkritiskhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)