Traditionella taxiföretag och innovativa substitut : En analys av den teknologiska utvecklingens betydelse för taximarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

Sammanfattning: Bakgrund: Taximarknaden har varit, och är, under förändring. Till följd av den teknologiska utvecklingen har nya aktörer och substitut etablerat sig på marknaden. Uber, Bzzt och Lime är endast tre av de företag som vuxit fram under de senare åren. De nya företagen bidrar inte endast med nya, innovativa substitut till traditionell taxi, utan även ökad konkurrens vad gäller tillgänglighet via digitala plattformar. Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera den teknologiska utvecklingens betydelse för taximarknadens struktur och funktion, med fokus på Stockholm. Metod: Uppsatsens referensram är Structure-Conduct-Performance modellen. För djupare analys och förståelse har intervjuer med: Bzzt, Svenska Taxiförbundet och Taxi Stockholm, genomförts. Uppsatsen innefattar även två egna undersökningar om taxiföretagens prisnivå och tillgänglighet. De taxiföretagen som inkluderas i uppsatsen är: Sverigetaxi, TaxiKurir, Taxi Stockholm, TOPCAB samt Uber. Slutsats: Den teknologiska utvecklingen har en stor betydelse för taximarknadens struktur och funktion, i det avseende att den bidrar till en mer kundcentrerad och effektivare marknad. Marknadsstrukturen i Stockholm liknar en hybridmarknad mellan oligopol och fullständig konkurrens, beroende på de storleksmässiga skillnader som finns mellan aktörerna. Marknaden har en jämn prisnivå och bra tillgänglighet, varav det sistnämnda har förbättrats till följd av utvecklandet av taxiföretagens egna applikationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)