Tidplanering av ett stort byggprojekt : En kvalitativ intervjubaserad studie av Nya Karolinska Solna

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

Detta examensarbete, Tidplanering av ett stort byggprojekt är en fördjupning inom byggstyrning med fokus på hur planeringsarbetet kan förbättras. Rapporten baseras på Skanskas planeringsarbete av Nya Karolinska Solna. Fördjupningen bygger på kvalitativa intervjuer med personal ur utvalda projektfaser och erforderliga dokument, som ger en närmare inblick i hur arbetet med tidplanering utförs och kommuniceras. Arbetet resulterade i slutsatsen att ledningsverktyget Last planner får samtliga befattningar på byggarbetsplatsen att kommunicera bättre med varandra och uppmärksammar eventuella problem i god tid. Skanska rekommenderas därför att implementera Last planner i framtida projekt. Skanska bör avsätta mer tid för projektering innan produktionen påbörjar. Detta gör att de minskar risken för förseningar i sina projekt. Tillämpning av 4D‐odeller förenklar förståelsen för hur projektet utvecklas under arbetets gång i jämförelse med det planerade arbetet. Därför kan Skanska med fördel använda sig utav 4D-modellering inom framtida projekt. Skanska rekommenderas att ta fram arbetsmallar för 4D-modelleringen och till stöd för framställandet av 3-veckorstidplaner, där det framgår hur de använder vissa funktioner i planeringsprogrammen samt riktlinjer för hur tidplaner ska utformas. Vi rekommenderar att planerare ges möjligheten att hålla återkommande möten för erfarenhetsutbyte. Även om faserna skiljer sig åt, kan planerare använda sig av varandras erfarenheter i framtida projekt och det är ett bra sätt att bibehålla kunskapen inom Skanska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)