Flerspråkighet – tillgång eller begränsning? - en intervjustudie med ämneslärare i samhällskunskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Studien syftar till att undersöka hur verksamma ämneslärare i samhällskunskap, examinerade från det nya lärarprogrammet som infördes 2011, talar om flerspråkighet och hur de arbetar språkutvecklande. Studien har en jämförande ansats då intervjuer har genomförts med lärare som läst lärarutbildningarna vid två olika lärosäten, varav ett har ett uttalat flerspråkighetsperspektiv. Undersökningen utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och bygger på en kvalitativ intervjustudie som analyserats med ett diskursanalytiskt angreppssätt. Resultatet visar att lärarna i studien ger uttryck för en osäkerhet när det gäller hur flerspråkighet används och kan användas av elever med andra modersmål än svenska. Den positiva synen på flerspråkighet som framhålls av de intervjuade lärarna kan uppfattas som villkorad till att eleverna utöver sitt modersmål också behärskar svenskan. Det tycks diskursivt finnas en återkommande monolingvistisk norm hos de intervjuade. Resultatet visar också att de intervjuade lärarna positionerar sig mot att vara språklärare, samt att de främst relaterar begreppsutveckling till hur de arbetar språkutvecklande i samhällskunskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)