För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ : en narrativanalys om trafficking av barn i Bosnien och Hercegovina

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: För och nackdelar med ett human traffickingnarrativ Human trafficking har, under 2000-talet, erhållit mycket uppmärksamhet, något som har resulterat i uppkomsten av ett dominerande internationellt traffickingnarrativ. Syftet med denna uppsats är att undersöka och problematisera Europarådets Group of experts on action against trafficking in human beings (GRETA:s) narrativ om barntrafficking. Motiveringen till detta är att narrativ påverkar och avgör hur kampen mot barntrafficking förs. Om narrativet är konstruerat på ett sätt som inte speglar verkligheten kan detta hämma kampen. Uppsatsens avgränsning är GRETA:s narrativ om barntrafficking i Bosnien och Hercegovina, som tar sig uttryck i uppsatsen primärmaterial: Report con-cerning the implementation of the council of Europe convention on actions against trafficking in human beings by Bosnia and Hercegovina, 2017. Analysen har utförts med hjälp av Edward Snajdrs teoretiska bidrag om huvudnarrativ och human trafficking. Uppsatsens metodologiska val består av en form av narrativanalys, Narrative Policy Framework, samt Joanne Martins dekonstruktivistiska verktyg. Analysen av GRETA:s rapport genomförs med målet att besvara hur GRETA:s narrativ om barntrafficking är uppbyggt och i vilken utsträckning gruppen reproducerar det dominerande internation-ella human traffickingnarrativets antaganden. De mest framträdande resultaten berör narrativets karaktärer och tystnaden som finns kring vissa aspekter av trafficking. Till exempel GRETA:s reproducering av den låsta uppfattningen om offers roll och vem skurken i traffickingnarrativet är. De mest påtagliga tystnaderna rör två former av barn-trafficking och offers behov av psykiatrisk vård. GRETA:s narrativ vilar dock på goda principer, men gruppen skulle dra nytta av att vidga sin syn på trafficking av barn och utmana de antaganden som GRETA reproducerar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)