Arbetsterapeutiska åtgärder som kan främja elevers delaktighet och lärande i skolan.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Idag mår och presterar barn allt sämre i skolan. Det saknas ofta ett varierande arbetssätt och det finns brister i individanpassningar samt i att tillgodose elevers individuella behov utifrån ett delaktighets- och aktivitetsperspektiv. Syfte: Syftet med studien var att undersöka arbetsterapeutiska åtgärder som kan främja delaktighet, sociala färdigheter och lärande för skolpliktiga grundskoleelever i Sverige. Frågeställning: • Hur påverkas elevens delaktighet och lärande av professionernas samarbete och rollförståelse? Metod: Studien är en litteraturöversikt som inkluderar tretton artiklar. Den data som samlades in analyserades genom både en latent och manifest innehållsanalys. Genom analysen framkom tre huvudteman. Resultat: Arbetsterapeuter kan bidra med flertalet åtgärder för elever med olika problematik i skolan för att främja deras delaktighet, lärande, sociala färdigheter och sensoriska svårigheter genom olika strategier. Komponenter som kunde påverka åtgärderna var begränsningarna eller möjligheterna i skolmiljön. När det fanns rollförståelse och ett välfungerande samarbete mellan arbetsterapeuter, lärare, föräldrar och andra professioner, var arbetsterapeuten en uppskattad resurs i skolan. Slutsats: Arbetsterapeuternas kompetens kan ha en betydande roll för elevers lärande och delaktighet. En avgörande faktor för ett välfungerande samarbete är kunskap och förståelse för varandras roller och professioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)