Allocation of a cost-efficient job due date for customer orders

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: Holmen Paper Braviken använder sig av ett så kallat preliminärt utlastningsdatum i sin planeringsprocess av produktion och transport. Det preliminära utlastningsdatumet bestäms i dagsläget endast utifrån det datum som kunden önskar att få sin order levererad samt transporttid till kunden. Eftersom det preliminära utlastningsdatumet i dagsläget bestäms utan att ta hänsyn till produktionen eller kundorderns egenskaper kan det i vissa fall leda till att kundordrar blir försenade eller produceras i förtid. Effekterna av detta blir ökade kostnader för förseningar samt lagring. Studien syftar till att förbättra planeringsprocessen genom att ta fram en metod för att beräkna ett preliminärt utlastningsdatum som minimerar lagrings- och förseningskostnader. Syftet besvarades genom analys av insamlade data från historiska data, intervjuer samt litteraturstudier. Utifrån Holmens nuvarande planeringsprocess bör Holmen inkludera en tidsmarginal på två dagar i beräkningen av preliminära utlastningsdatum. Tidsmarginalen beräknas genom att först beräkna en säkerhetstid utifrån den önskade servicenivån. Därefter beräknas kostnaderna för olika tidsmarginaler inom den beräknade säkerhetstiden. Avslutningsvis väljs den tidsmarginal som genererar lägst kostnad ut. Utifrån studien rekommenderas Holmen Paper Braviken att se  över sin planeringsprocess och överväga om det är lönsamt att ändra på processen utifrån ett kostnadsperspektiv. För att förbättra leveransprecision och minimera kostnader kopplade till förseningar och kapitalbindning, bör Holmen själva föreslå ett leveransdatum till kund utifrån ett preliminärt utlastningsdatum som beräknas med avseende på kapacitetsbegränsningar och resurser. Holmen bör även se över att eventuellt kombinera lager- och kundorderstyrd produktion. Genom att applicera de föreslagna åtgärderna kan precisionen öka, antal dagar i lager och förseningskostnader minska och på så sätt kan processerna effektiviseras ur ett kostnadsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)