”DET ÄR BARA ATT GOOGLA” : En kvalitativ studie om informationssökningsbeteende hos komvuxstudenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Erik Nylén; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka komvuxstudenters informationssökningsbeteende. Undersökningen utförs genom kvalitativa intervjuer med fyra komvuxstudenter. Intervjuerna inriktar sig på studenternas känslor, tankar och ageranden i samband med skoluppgifter av undersökande karaktär. Frågor gällande studenternas eventuella behov av stöd och vilka slags informationsresurser de använder sig av under informationssökningen lyfts även fram. Kuhlthaus modell avinformationssökningsprocessen fungerar som den primärareferensramen vid presentationen av empirin. Med denna modell jämförs och analyseras komvuxstudenternas egna utsagor. Resultatet presenteras i två delar. Den första utifrån Kuhlthaus modell av informationssökningsprocessen och den andra utifrån frågeställningar om studenternas behov av stöd och användning av informationsresurser. Studien visar på att Kuhlthaus modell i stora dragstämmer överens med komvuxstudenternas beskrivna känsloupplevelser. Osäkerhetskänslorna hos respondenterna övergår under informationssökningens gång till en känsla av självsäkerhet och ett ökat intresse för ämnet. Deras tankar om uppgiften går från vaga förståelser om uppgiften till en tydlig inriktning. Avvikelser från modellen har sin grund i elevernas ageranden och tankegångar kring ämnesval och inriktning. Till skillnad från Kuhlthau visar undersökningen att komvuxstudenterna inte agerar lika kvalificerat och grundligt vid val av ämne och fokus. Studien visar även att informationssökningsprocessen inte är oberoende framställningen av uppgiften. Resultatet visar även att studenterna sällan använder sig av flera olika informationsresurser. Oftast använder de sig av enklare sökfrågor på Google för att finna information. Komvuxstudenterna upplever inga behov av stöd från skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)