Hur hanterar sjuksköterskor känslor som uppstår vid dödsfall av patienter inom slutenvården?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: I sjuksköterskans yrke är mötet med döden oundvikligt och det ingår även i sjuksköterskans professionen att vårda döende och också att ta hand om patienterna efter döden. Döden kan ha en positiv eller negativ innebörd och kan vara förknippad med olika känslor såsom medkänsla, sorg och hjälplöshet. Forskning visar att utbildning är viktigt för att få en positiv attityd till döden då attityden kan påverka hur sjuksköterskor vårdar döende patienter. Syfte: Att undersöka hur sjuksköterskor hanterar sina känslor vid dödsfall av patienter inom slutenvården. Metod: Denna litteraturstudie är uppbyggd av 10 vetenskapliga artiklar som alla har kvalitativ ansats och är hittade efter specificerad datasökning med hjälp av PEO-modellen i Cinahl och Pubmed. Alla artiklar är kvalitetsgranskade enligt en kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa studier utförd av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Efter kvalitetsgranskningen har artiklarna analyserats med hjälp av Popenoes analysmetod. Resultat: I resultatet framkom det att sjuksköterskor bäst hanterar sina känslor som uppstår vid dödsfall av patienter genom rutin och erfarenhet, genom stöd av andra, genom emotionella strategier och genom reflektion. Dessa fyra beskrivningar är också de fyra huvudkategorier som kom fram i resultatet genom analysen och som bäst beskriver sjuksköterskornas sätt att hantera känslor som uppstår vid dödsfall av patienter. Konklusion: Det som hjälpte sjuksköterskor att hantera sina känslor som uppstod när patienter avled var att lära sig att acceptera döden, att prata om döden och att få tid att på olika vis processa de känslor som uppstod när en patient avled.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)