Hur hund som stöd kan främja välbefinnande och aktivitet i vardagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund Relationen mellan människa och djur har debatterats och forskats om under lång tid liksom vilka effekter djur kan ha på människans välmående. Hundar har med goda resultat använts inom vårdrelaterade miljöer och används fortfarande av många människor som stöd i vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeutisk teori belyser samverkan mellan person, aktivitet och miljö samt menar att upplevd mening och värde i aktivitet främjar hälsan. Syfte Att kartlägga hur hund som stöd kan främja välbefinnande och aktivitet i vardagen. Metod Icke- systematisk litteraturstudie av 12 artiklar med kvalitativ, kvantitativ samt mixad metod. Manifest innehållsanalys av utvalda artiklar för att identifiera kategorier och teman. Resultat Tre teman identifierades gällande hur hund som stöd påverkar personer i aktivitet och främjar aktiviteter i vardagen; 1) förbättrad interaktion och kommunikation; 2) motivation till fysisk aktivitet och inlärning; samt 3) påverkan på personliga inre resurser som ökad självständighet och förbättrat självförtroende. Slutsats Resultaten tyder på att användning av hund som stöd kan främja arbetsterapeutiska interventioner men det behövs mer forskning där även arbetsterapeutiska bedömningsinstrument används för att mäta effekterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)