BERNSTRÖMS ÖVERSÄTTNING AV DEN SYNTAKTISKA STRUKTUREN MAFʿŪL MUṬLAQ (INRE OBJEKT) I KORANENS BUDSKAP

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Att översätta är en process som har större utmaningar desto mer språken skiljer sig från varandra. Itakt med det ökade intresset för det arabiska språket, som idag beräknas vara Sveriges näst vanligastemodersmål, så ökar även intresset för arabiska översättningar till svenska. I syfte att åskådliggöranågra utmaningar som översättningen från arabiska till svenska kan innebära då dessa språk ärstrukturellt avvikande ifrån varandra, så utfördes en lingvistisk deskriptiv analys av Mohamed KnutBernströms översättning av Koranen. Analysen baserades på verser från Koranen eftersom denna bokhar en central och historisk roll i det arabiska språket då den ligger till grund för språkets grammatik.Det valda undersökningsområdet var den syntaktiska strukturen mafʿūl muṭlaq (inre objekt), somsaknar en svensk motsvarighet, vilket försvårar översättningen av arabiskan till svenskan ytterligare.Inledningsvis undersöktes den valda syntaxens förekomst i Koranen, vilket resulterade i 63 tillfällen.Därefter analyserades Bernströms översättningsstrategier av syntaxen till svenska. Fyraöversättningsstrategier identifierades. En förekommande strategi var att Bernström valde att översättade inre objekten utifrån en specifik betydelse till verbet som det härleds ifrån, med stöd av externaKoran-tolkningar och exeges. Lika förekommande var det att Bernström exkluderade de inre objekteni översättningen. Stundtals översattes de inre objekten med ordval som tyder på intensifiering ochförstärkning av verbets betydelse. Vid ett fåtal tillfällen förekom det att han har valt att översätta deinre objekten i kontexten av singular, en kategori som däremot är tveksam då kontexten även kanförstås utifrån att subjektet är i obestämd form. De slutsatser som dras utifrån studiens resultat är attprocessen av att översätta från arabiska till svenska är invecklad med ett flertal utmaningar sompåverkar översättningens ekvivalens. Utmaningen blir särskilt påtaglig vid förekomsten av syntaxersom saknar en motsvarighet i det svenska språket, men därtill har mångtydiga betydelser i det arabiskaspråket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)