Vinstandelsstiftelsers påverkan på organisationsattraktivitet - En studie om sambandet inom Svenska Handelsbanken

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: ​Vinstandelsstiftelsers påverkan på organisationsattraktivitet - En studie om sambandet inom Svenska Handelsbanken Seminariedatum:​ 2019-01-17 Ämne/kurs: F​ EKH19, Examensarbete i Strategic management. Kandidatnivå, 15 HP. Författare: ​Caroline Barle, Johanna Delshammar, Julia Hänström Handledare:​ Merle Jacob Fem nyckelord:V​instandelsstiftelse,Oktogonen,Målsättningsteori,Förväntansteori, Organisationsattraktivitet. Syfte: S​yftetmedstudienärattundersökahurettincitamentsprogramkanpåverka humankapitalet i ett företag, och bidra till en organisations organisationsattraktivitet. Metod: Studien är en kvantitativ undersökning med deduktiv ansats. Data samlades in genom att ett webbaserat frågeformulär sändes ut till medarbetare på Svenska Handelsbanken. Enkätsvaren användes sedan för att mäta faktorerna motivation, lojalitet och organisationsattraktivitet. Statistiska analyser genomfördes i SPSS. Teoretiska perspektiv: S​tudiensutgångspunktliggeriförväntansteorin,målsättningsteorin och agentteorin. Förväntansteorin förklarar att en mindre attraktiv och sannolik belöning leder till en lägre ansträngningsnivå. Målsättningsteorin kompletterar denna genom att beskriva ytterligare fyra kriterier för att en anställd ska vara motiverad. Agentteorin förklarar att orsaken till implementeringen av incitamentsprogram är för att målkongruens ​mellan agent och principal ska kunna uppnås. Empiri: Studiens empiriska objekt är Svenska Handelsbankens vinstandelsstiftelse Oktogonen. Ett webbaserat formulär sändes ut till 500 anställda på 21 olika kontor i södra Sverige. Av dessa erhölls 193 fullständiga svar vilka utgjorde studiens primärdata. Resultat: Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan olika respondentgrupper vad gäller Oktogonens påverkan på arbetsmotivation och lojalitet. Överlag har Oktogonen ingen stor påverkan på variablerna motivation och lojalitet, men påverkar direkt eller indirekt de båda positivt. Vidare gynnas organisationsattraktiviteten av detta då medarbetare speglar detta utåt och vilket kan medföra ett positivt rykte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)