Med siktet mot toppen : En kvalitativ studie om hur elitidrottande ungdomar tänker och känner kring kost och träning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

Sammanfattning:

Bakgrund/problemformulering: Tankar och känslor kring träning och kost bland elitidrottande ungdomar är något som tidigare undersökts i begränsad utsträckning. Därför finns det anledning att ta reda på ungdomarnas egna uppfattningar och erfarenheter inom området.

Syfte: Att undersöka hur idrottsaktiva ungdomar som tränar eller tävlar på elitnivå, eller för att nå elitnivå, tänker och känner kring träning och träningsvanor samt kring kost och kostvanor.

Metod och design: För denna studie användes kvalitativ metod med deskriptiv design. Data insamlades genom semi-strukturerade intervjuer med fem elitidrottande ungdomar. Kvalitativ innehållsanalys tillämpades.

Resultatsammanfattning: Träning var en central del i livet. Starka motivationsfaktorer var den inre drivkraften och träningskompisarna. Skador, sjukdom och andra motgångar påverkade idrottarna negativt. Idrottarna planerade sina måltider för att maximera prestationen. Medvetenheten kring kostens påverkan var hög, likaså kunskapen kring livsmedlen. Mat väckte både positiva och negativa känslor. Omgivningen visades ha betydande roll för idrottarna.

Slutsats: Deltagarna i studien var motiverade, målinriktade samt medvetna om sina tränings- och kostvanor. Flera uppgav att det var svårt att lyssna på kroppen, framförallt vid skada eller sjukdom. Vidare forskning, i större skala, är nödvändigt för ökad kunskap inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)