Framtagande av metod för ReliabilityCentered Maintenance på Rönnskärsverken

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Sammanfattning: Bolidens smältverk Rönnskärsverken strävar efter att förbättra sina underhållsrutiner på anläggningen. Det har bestämt sig för att de vill pröva använda sig av en underhållsstrategi som heter Reliability Centered Maintenance (RCM). RCM-metoden har som uppgift att rekommendera en lämplig underhållsmetod för den individuella komponenten som analyseras. Det ska medföra att Rönnskärsverken kan minska sina underhållskostnader om de använder lämpliga underhållsmetoder för sina maskiner. Målen i projektet är att utforma ett förslag på en mall för en RCM-analys och att implementera analysen på en riktig maskin som ska kunna komplettera mallen som ett exempel. Mallen ska kunna användas på alla sorters maskiner på Rönnskärsverken. Dessa mål ska uppfyllas genom litteraturstudie och att studera den utvalda maskinen. Den slutliga mallen blev uppdelad i två delar. I den första delen är det fokus på information om komponenten, bland annat hur viktig den är för systemet. Denna del ger förslag på vilken underhållsmetod som skulle kunna vara lämplig att använda, men även om det finns någon underhållsmetod som inte får användas på denna komponent. Den andra delen av mallen är den del som kommer föreslå vilken underhållsmetod som ska implementeras. Mallen prövades på en maskin som kallas för anodprepen och mer specifikt på anodprepens fräskammare. Den delades upp i 6 mindre komponenter som mallen utfördes på. Resultaten på utförandet av mallen klarade av att rekommendera alla komponenter en underhållsmetod som passar just för den komponenten. Mallen är konstruerad så att personer som har högskoleutbildning och jobbar med underhåll ska kunna utföra den. För att den ska var så enkel som möjligt att använda är den till stor del utformad med ja och nej frågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)