Nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling - allas ansvar, ingens ansvar?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Den svenska skolan har tagit emot ett stort antal nyanlända elever de senaste åren. Krav ställs påkommuner och skolan att skapa goda förutsättningar för de nyanlända elevernas utbildning.Forskning visar hur nära språk- och kunskapsutveckling hänger ihop (Gibbons, 2018; Cummins,2017; Svensson, 2018). Läroplanen för alla skolformer belyser att alla lärare ansvarar för attarbeta språkutvecklande för att skapa förutsättningar för eleverna att utvecklas så långt sommöjligt.Syftet med studien var att undersöka hur lärare uppfattar och förhåller sig till pedagogiska ochorganisatoriska möjligheter och utmaningar i arbetet med nyanlända elevers språk- ochkunskapsutveckling. Den teoretiska utgångspunkten för studien är det sociokulturellaperspektivets syn på språk- och kunskapsutveckling samt läroplansteoretiskt perspektiv somsyftar till att studera hur organisatoriska ramar påverkar undervisningen.Studien genomfördes på tre högstadieskolor i en mellanstor kommun. Skolorna valdes ut medutgångspunkt att antalet nyanlända varierade mellan skolorna. För att uppnå syftet och besvarastudiens problemformulering har åtta semistrukturerade intervjuer gjorts med lärare somundervisar nyanlända elever. Studiens metodologiska ansats är inspirerad av denfenomenografiska forskningsansatsen för att synliggöra lärarnas uppfattningar. Alla intervjuerspelades in, transkriberades och analyserades.Resultatet av intervjuerna presenteras i olika kategorier vilka definierats och formulerats utifrånlärarnas uttryckta uppfattningar; mottagning och kartläggning, språk- och kunskapsutvecklandearbetssätt i praktiken, samarbetet mellan olika professioner samt lärandets möjligheter ochorganisationens ramar. Resultatet av studien visar att lärarna har varierande kunskap om hur dekan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med nyanlända elever. Vidare visade resultatet attlärarna uppfattar att samarbetet med olika yrkeskategorier för elevernas språkutveckling ärviktigt men svårt att samordna. I jämförelse mellan lärarnas uppfattning om sin verksamhet ochskolans styrdokument ser vi skillnader i hur undervisningen organiseras och realiseras.Slutsats i studien blir att det är vissa funktioner som spelar stor roll för nyanlända elevers språkochkunskapsutveckling på högstadiet:- mottagning, kartläggning och placering- läraren kompetens och förhållningssätt- samverkan mellan olika yrkesgrupper- tydlig ansvarsfördelning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)