Livet bakom masken : patienters erfarenheter av non-invasiv ventilatorbehandling vid akut respiratorisk svikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Non-invasiv ventilation är en vanligt förekommande behandling för patienter som söker akutsjukvård med akut respiratorisk svikt. Behandlingen startas ofta på akutmottagningen och fortsätter därefter på intensiv-, intermediär- eller vanlig vårdavdelning. Behandlingen kan av patienter upplevas både intensiv och betungande och ett betydande problem är att patienten inte tolererar behandlingen.  Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av non-invasiv ventilator vid akut respiratorisk svikt. Metoden var en allmän litteraturöversikt med systematiskt tillvägagångssätt. Systematiska sökningar utfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsychInfo. Sammanlagt inkluderades 15 kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar publicerade mellan år 2012–2019 till litteraturöversikten. Inkluderade artiklar analyserades med en integrerad metod.  Analysen ledde fram till två huvudkategorier och sex underkategorier. Resultatet påvisade förekomst av både fysiska och psykiska aspekter. Sammanfattningsvis var erfarenheter av negativ art vanligast förekommande och kunde karakteriseras av symtom på ångest, smärta och klaustrofobi. Positiva upplevelser var upplevelser av förbättrat andningsarbete, känslor av hopp och säkerhet samt att få en chans till ett fortsatt liv. Resultatet visade även hur personalen påverkar patienters erfarenheter av non-invasiv ventilatorbehandling, där bristfällig delaktighet är en tydligt hämmande faktor och hög kunskapsgrad samt erfarenhet hos personalen en framstående främjande faktor.  Slutsatsen blev att patienter många gånger upplever en majoritet av negativa symtom samtidigt som de befinner sig i en särskilt utsatt och sårbar situation. Behandlingens utfall påverkas av patientens erfarenheter men med hjälp av ökade kunskaper och ett personcentrerat arbetssätt hos hälso- och sjukvårdspersonalen kan den non-invasiva ventilatorbehandlingen optimeras. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)