Certifiering av biogödsel/kompost : Avvikelser från SPCR 120/SPCR 152

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

Sammanfattning: Avfall Sverige äger två certifieringssystem: SPCR 120 Biogödsel och SPCR 152 Kompost. Dessa två certifieringssystem används för att certifiera biogasanläggningar och kompostanläggningar. Certifieringen säkerställer att biogödseln respektive komposten har en hög kvalité och kan användas inom till exempel jordbruk. Certifieringssystemen har varit i bruk sedan 1999 och har än så länge resulterat i åtta certifierade biogasanläggningar och tre certifierade kompostanläggningar. Det är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som genomför besiktningarna ute hos de olika anläggningarna samt ansvarar för utfärdandet av certifikaten.Denna rapport föregicks av en inläsning på certifieringsreglerna SPCR 120 Biogödsel och SPCR 152 Kompost, samt genomgång av samtliga besiktningsrapporter från 2005 och framåt. Därefter byggdes en databas upp där avvikelser, från certifieringsreglerna som påträffats vid besiktningarna, kunde registreras under respektive besiktning och anläggning. Från databasen kan också information om anläggningarna och besiktningsmännen fås ut såsom namn, adress och telefonnummer.Slutligen har avvikelserna sammanställts i olika diagram för att visa vilka områden i certifieringssystemen som genererat flest avvikelser. Det är dessa diagram som fått störst fokus i denna rapport, utöver bakgrundsfakta om biologisk behandling och information om certifieringsreglerna SPCR 120 Biogödsel och SPCR 152 Kompost. Resultatet visar att de största problemområdena är insamling och transport samt egenkontrollen av slutprodukten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)