Alkoholpolitik och väljarkår : Åsiktrepresentativitet mellan partiföreträdare och väljarkår

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Stödet för en restriktiv alkoholpolitik har i den samlade väljarkåren ökat kraftigt sedan EU-inträdet enligt SOM (Samhälle, opinion och medier)-institutets årliga enkätundersökningar. Trots det finns en tillbakagång av den restriktiva alkoholpolitiken där det framkommit nya försäljningskanaler, ökad marknadsföring och lägre alkoholskatt. Denna utveckling ger upphov till frågeställningen om stödet för alkoholpolitiken även återfinns bland partiföreträdarna. Uppsatsen resultat visar att åsiktsrepresentativiteten mellan partiföreträdare och väljarkår kring den restriktiva hållningen till stor del är väl överensstämmande. Synen på att det behövs samhälleliga åtgärder för att minska konsekvenserna av alkoholkonsumtionen tycks även ha en god åsiktsrepresentativitet mellan partiföreträdare och väljarkår. Resultatet kan ses som en indikation för att partipolitiska åsikter inte har varit en bidragande orsak till minskad restriktiv politik utan av andra anledningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)