Naturresursförbannelsen och staters utgifter på utbildning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Joel Hellgren; Lashkar Salah; [2018-02-27]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta arbete ämnar undersöka om det finns ett negativt samband mellan naturresursberoende och staters utgifter på utbildning. För att testa vår hypotes om att ett sådant samband föreligger har vi genomfört en empirisk analys baserad på data från Världsbanken. I vår analys inkluderas två separata mått för resursberoende. Det första är naturresursintäkter som andel av BNP. Det andra är att se till naturresurstillgångar som andel av totala tillgångar. Vår analys är baserad på data från Världsbanken för perioden 1995 t.o.m. 2014. Våra resultat indikerar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan naturresursberoende definierat som naturresursintäkter som andel av BNP. Detta i linje med tidigare litteratur kring naturresursberoende länders tendens att negligera investeringar i humankapital. Utifrån vår analys finner vi emellertid inget stöd som tillåter oss att göra uttalanden om det kausala sambandet. This paper aims to investigate if there is a negative correlation between natural resource dependence and government expenditure on education. To test our hypothesis that such a correlation exists, we conduct an empirical analysis based on data provided by the World Bank. We also include two separate measures of resource dependency. The first is natural resource rents as a share of total GDP. The second measure is natural resource wealth as a share of total wealth. We base the analysis on World Bank data for the period 1995 to 2014. Our results support earlier claims in related literature that resource dependent countries tend to neglect investments in human capital. For resource dependency defined as natural resource rents as share of GDP we find a statistically significant correlation. However, we do not find support in our analysis that allows us to make statements about the causal relationship.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)