Påverkar corona-pandemin resultatkvaliteten hos svenska företag? : En studie på svenska noterade företag

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Simon Skoglund; Oskar Johansson; [2022]

Nyckelord: resultatkvalitet;

Sammanfattning: Resultatkvalitet är ett viktigt koncept när det kommer till den nytta redovisning syftar till att ge användarna. Detta är något som kan komma att påverka intressenter och användare i deras beslutsfattande och få en stor roll i deras slutliga beslut gällande ett företag. Det är därför viktigt att förstå hur resultatkvalitet påverkas vid en stor händelse som covid-19 pandemin, för att på så sätt kunna fatta välgrundade beslut. Denna undersökning tar sikte på att mäta resultatmanipulering som påverkas av diskretionära periodiseringar för att kunna dra slutsatser om resultatkvaliteten gällande svenska noterade företag. Detta görs genom användning av modifierade Jones-modellen, undersökningen försöker också ta reda på hur variabler som visat sig ha en påverkan på resultatmanipulering i tidigare undersökningar förhåller sig till resultatmanipulering under den nya kontexten som är pandemin. Vårt resultat visar att det blivit en ökning av resultatmanipulering under år 2020 jämfört med år 2019 och 2018, vilket leder till att resultatkvaliteten enligt vår definition blivit försämrad. Ett intressant fenomen som observerats är att då företag under de tidigare åren har använt diskretionära periodiseringar för att öka sitt resultat kan man under år 2020 se att de använder de diskretionära periodiseringarna för att sänka sitt resultat. Detta är ett resultat som inte går helt i linje med en tidigare undersökning som gjorts inom europeiska länder angående corona-pandemin och resultatmanipulering där man fann att resultatmanipuleringen hade ökat, men att företag använde de för att höja sitt resultat. Vi har funnit vissa indikationer på att en viktig del av denna utveckling kan bero på de stödåtgärder som delats ut till företag under corona-pandemin inom Sverige, men dessa resultat kan i denna undersökning inte till fullo styrkas. Detta då tillgång till data angående alla de olika stödåtgärderna inte kommit oss till hands. Vi har därför i denna undersökning fått nöja oss med Tillväxtverkets stödåtgärder angående korttidsarbete som en proxy för stödåtgärder i helhet. Undersökningen bidrar till forskningen genom att öka förståelsen angående resultatmanipulering och resultatkvalitet i en tid av osäkerhet för många företag, vilket påverkar företagets intressenter. Denna undersökning är också vad vi vet den första att försöka förstå hur det stödåtgärder som delats ut angående corona-pandemin har påverkat svenska företag angående resultatmanipulering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)