Konkurrensen från lågpriskedjorna

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Konkurrensen från lågpriskedjorna Seminariedatum: 2013-06-04 Kurs: NEKH01 Nationalekonomi: Examensarbete kandidatnivå 15hp Författare: Mia Quarfood Handledare: Joakim Gullstrand Nyckelord: Lågpriskedjor, svenska livsmedelsmarknaden, ICA, priskrig Syfte: Att undersöka huruvida lågpriskedjor sätter press på ICA-butiker att sänka sina priser. Teoretiskt ramverk: Teorier kring anpassande prissättning, oligopolmarknader, priskrig och lågpriskedjornas effekter diskuteras. Empirisk metod: Ekonometri används som grund för analysen. Data kring prisnivåer hos ICA-butiker för olika svenska kommuner har hämtats från PROs prisundersökning för år 2007. Dessa uppgifter har matchats med information från Delfi Marknadspartner för samma år som innefattar uppgifter kring lågpriskedjornas antal, säljyta och omsättning samt kommunspecifika variabler. Relationen mellan ICA-priser och olika mått på konkurrensen från lågpriskedjor har sedan kunnat testas med hjälp av ekonometriprogrammet EViews. Tester har utförts för två typer av varukorgar; en med återkommande varor från tidigare prisundersökningar och en med nya varor för år 2007. På sätt kan det testas huruvida det skapas skillnader i resultaten beroende på om ICA-butikerna kan förutse vilka varor som kommer att inkluderas i prisundersökningen. Resultat: Resultat visar att en negativ relation mellan ICAs prisnivå och lågpriskedjornas marknadsandel kan statistiskt bekräftas för varukorgen med de återkommande varorna. Därmed kan slutsatsen dras att ICA påverkas av lågpriskedjornas prissättning trots sin roll som dominerande aktör. Resultat visar även att antalet lågpriskedjor passar bäst som mått på deras konkurrens. Relationen för varukorgen med de nya varorna kunde däremot inte statistiskt bekräftas, med anledning att korgen var för begränsad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)