En kvalitativ studie av missbrukarens vardag

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Författare: Fredrik Hein; Katja Glaas; [2007]

Nyckelord: Social omsorgsvetenskap;

Sammanfattning:

Uppsatsen är en induktiv kvalitativ studie som baseras på sex intervjuer med personer som har egen erfarenhet av livet med missbruksproblematik. Intervjuerna har genomförts med en intervjuguide som ram för att hålla frågorna så öppna som möjligt. Intervjumaterialet har bearbetats genom tematisk analys. Syftet med studien är att beskriva och få ökad förståelse om hur vardagen kan se ut för individer med missbruk av berusningssubstanser. Vardagslivet för en individ som missbrukar dagligen ser inte ut som en vanlig lönearbetares. Det är inte samma villkor då en missbrukare hela tiden jagar för att få tillgång till droger och pengar för att finansiera sitt missbruk. Det centrala i en missbrukares tillvaro är hans drog och allt kretsar runt den. Att ha ett aktivt missbruk kan innebära en heltidssysselsättning. När en person blir drogfri så finns helt plötsligt en massa tid som individen inte vet vad den ska göra med. Vardagen upplevs då trist, ensam och det är en förvirring i identiteten. Inom missbrukskretsarna har personen haft ett umgänge och kunskap om de sociala koder som styrt detta. Att sluta ta droger innebär inte att bli fri från det sug som drogen har.

Vår förhoppning är att denna studie kan hjälpa människor att förstå hur vardagen ter sig för personer med missbruksproblematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)