Sexuell hälsa efter förlossning : En kartläggning av kvinnors sexuella hälsa samt eventuella behov av att samtala om sexuell hälsa vid eftervårdsbesöket

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Emelie Hagvall; Emelie Kroon; [2020]

Nyckelord: Barnmorska; Postpartum; Sexualitet; Stöd;

Sammanfattning: Bakgrund: Sexuell hälsa innefattar fysiskt, psykiskt, socialt och emotionellt välbefinnande. Tidigare forskning visar att den sexuella hälsan ofta påverkas efter förlossning, och är något som många kvinnor inte är förberedda på. Dock finns lite forskning angående kvinnors behov av att samtala om sexuell hälsa med barnmorska på eftervårdsbesöket. Syfte: Kartlägga kvinnors sexuella hälsa samt eventuella behov av att samtala om relationer, intimitet, närhet, sexlust, sexliv och preventivmedel under eftervårdsbesöket på mödrahälsovården. Metod: Tvärsnittsstudie, med kvantitativ ansats utformad som en webbenkät. Publicerades i en Facebook-grupp för kvinnor med barn. Resultatet redovisades med deskriptiv statistik. Resultat: Arbetet inkluderade 75 kvinnor. Resultatet visade att 53% av kvinnorna hade ett behov av att samtala om den sexuella hälsan på eftervårdsbesöket, dock hade endast 37% samtalat om detta. Kvinnor som hade stöd och kunde samtala med partnern om sexuell hälsa skattade högre sexuell hälsa samt hade ett mindre behov av att samtala med barnmorska, än kvinnor som inte hade stöd eller kunde samtala med partnern. Slutsats: Det fanns ett större behov av att samtala om sexuell hälsa än som tillgodosågs på eftervårdsbesöket. Att samtala och få stöd från partnern var viktigt för hur kvinnor upplevde sexuell hälsa. Riktlinjerna för eftervårdsbesöket bör justeras för att inkludera samtal om sexuell hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)