Skyltdocka eller vän? En kvalitativ intervjustudie om virtuella influencers som marknadsförare på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: I takt med att konsumenter får allt större valmöjligheter ställs också högre krav på varumärken att arbeta strategiskt med sin varumärkeskommunikation. Influencer marketing i sociala medier har därför de senaste åren ökat i popularitet, med förhoppning att det inflytande en influencer har ska påverka konsumenters attityd gentemot varumärket positivt. Men en ny trend inom influencer marketing, specifikt från klädmärkes håll, har idag börjat väcka mer uppmärksamhet, nämligen att samarbeta med virtuella influencers – datorgjorda karaktärer. Då virtuella influencers ännu är ett nytt koncept finns det begränsad forskning kring det, och vår studie ämnar därför att undersöka hur konsumenter ställer sig till att klädmärken marknadsför sig via en virtuell influencer, Lil Miquela. Genom kvalitativa intervjuer med tio potentiella konsumenter ämnade vi ta reda på hur förtroendet för Lil Miquela som marknadsförare av klädmärken ser ut, samt hur attityden mot varumärken som väljer att samarbeta med henne påverkas av detta. Studien påvisar att potentiella konsumenter har svårt att se förbi den påhittade, virtuella karaktären, vilket gör att förtroendet för Lil Miquela som marknadsförare sänks. Störst fokus läggs på tekniken bakom henne vilket gör att Lil Miquelas roll som influencer får liten betydelse. Attityden gentemot klädmärken som väljer att samarbeta med henne behöver nödvändigtvis inte påverkas i de fall där konsumenten redan har en relation till varumärket sedan tidigare, men varumärken som är nya för konsumenten påverkas till viss del negativt av samarbetet. Trots detta verkar det ändå finnas viss potential för virtuella influencers i framtiden, men då mer i rollen som en ytlig modell och skyltdocka för inspiration än en individ som potentiella konsumenter emotionellt knyter an till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)