Jag visste inte hur man levde något annat liv- En kvalitativ studie kring hur missbruk utformas utifrån bakgrundsförhållanden

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Denna studie syftar till att söka samband mellan människors bakgrund vad gäller uppväxtförhållanden och klass; med vilket avses ekonomiska, kulturella och sociala förutsättningar och olika former av missbruk av alkohol, läkemedel och narkotika. Hur inträdet i olika drogkulturer kan tänkas ha påverkats och hur missbruket kommit att utformas utifrån givna bakgrundsförhållanden samt huruvida och i så fall på vad vis, missbruket, när detta väl varit ett faktum, mötts av olika former av reaktion och respons från den missbrukande människans omgivning.Forskningsansatsen i studien är kvalitativ. Empirin bygger främst på strukturerade intervjuer med fem respondenter i åldrarna 23-32 år. Respondenterna har alla valts ut via selektivt urval utifrån en förstudie i form av ett enkätformulär. Resultatet redovisas under de fem rubrikerna; ekonomiskt kapital, kulturellt kapital, socialt kapital, missbrukets process samt omgivningens reaktion. Ett abduktivt förhållningssätt kan skådas vad gäller val av teorier. Bourdieus klassteori kring habitus fick en central roll i studien redan från början. Därefter har teori och empiri korsbefruktats och slutligen användes utöver Bourdieus teori kring klass, även socialkonstruktivism och stämplingsteori. Utifrån denna teorigrund skönjes i analysen att det samlade kapital respondenten haft med sig samt det habitus denna verkat inom under uppväxten påverkat hur missbruket har utformats. Vad gäller val av droger, hur missbrukssituationen har sett ut, grad av avvikelse från samhället samt om kontakt med samhällets hjälp och kontrollfunktioner ägt rum och i så fall hur denna kontakt har upplevts. Frågan väcks om en viss grad av social konstruktion medverkar i utformandet av missbruk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)