”Den är klurig eftersom vi jobbar med människor” : En kvalitativ intervjustudie om ledarskap i produktionen

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Författare: Emma Hallstan; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna kvalitativa intervjustudie genomfördes i samarbete med Scania Acadeamy. Studiens syfte är att utifrån ett Organizational Behavioral Management (OBM) perspektiv kartlägga hur individer i ledarskapsroller arbetar med beteende och motivation för egen räkning, med sina medarbetare samt gruppen som helhet. Denna kartläggning är aktuell då organisationen har introducerat en ny organisationsstruktur som kallas 5+1 modellen. Den har inneburit flera förändringar i hur man arbetar som ledare, exempelvis är ledaren mer närvarande och coachande än tidigare. OBM belyser beteendets roll i organisationen och studien definierar beteende utifrån ABC-modellen. Modellen visar att ett beteende triggas igång av en aktiverare och förstärks eller försvagas beroende på vilken konsekvens beteendet får. Den utveckling en grupp genomgår beskrivs utifrån FIRO-cirkeln som visar hur en grupp genomgår tre olika faser. Första fasen är tillhöra, vilket är den fas en nyskapad grupp eller en grupp med en ny medlem tillhör. Här söker man medlemskap i gruppen. Nästa fas är rollsökning, som är den fasen med mest konflikter. Nu fastställs vilken roll en medlem har i gruppen, det kan hända att ledarens roll utmanas här. Slutligen hamnar gruppen i samhörighetsfasen, vilket är den mest produktiva fasen, då medlemmarna känner harmoni. En intervjustudie på avdelningen Chassi utfördes. Totalt genomfördes 10 intervjuer med personer i ledarskapsposition. Materialet bearbetades genom att en tematisk analys genomfördes. Introduktionen av 5+1 modellen har underlättat arbetet för ledaren att nå sina medarbetare, men även att fastställa sitt ledarskap. Den grupp som ledaren ska coacha och utveckla har blivit mindre och man utrycker att möjligheterna att lyfta fram individen har ökat. Möjligheten för individualisering innebär goda förutsättningar för starka aktiverare och konsekvenser, bland annat då informationsspridning och målsättning har blivit tydligare.     Nyckelord: 5+1 modellen, Ledarskap, Organizational Behavioral Management, ABC modellen, Grupputveckling, FIRO, Motivation och DCOM

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)