”Om du inte kan deras språk, var trevlig även om de inte förstår dig så du kan visa med kroppen” : En kvalitativ intervjustudie om nyanlända vårdnadshavares upplevelse av svensk förskola

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka hur nyanlända vårdnadshavare upplever mötet med pedagoger i svensk förskola. Studien handlar om vårdnadshavarnas upplevelser av pedagogernas kommunikation och bemötande och vilka likheter och skillnader vårdnadshavarna fått syn på, förskolor i Sverige i förhållande till förskolor i sina hemländer. Min studie utgår från ett interkulturellt perspektiv samt en ytterligare teori, ackommodationsteori för att tolka och förstå kommunikationen mellan pedagogerna och vårdnadshavarna. Den valda metoden för studien är kvalitativa semistrukturerade intervjuer, där urvalet är nyanlända vårdnadshavare som talar persiska och dari och har barn på förskolan. Resultatet av intervjuerna visade att språkbegränsningar, sociala nätverk, otillräckliga kunskaper om den svenska förskolan och otillräcklig kunskap om hur de nyanlända vårdnadshavarna och deras kultur påverkar samarbetet mellan hemmet och förskolan. Slutsatsen av det empiriska materialet och de tidigare forskningar och det interkulturella teoretiska perspektivet visar att ett interkulturell bemötande är nyckeln till en lyckad relation med hemmet som kan påverka barnets trivsel på förskolan. Detta bemötande innefattar respekt för varandra, viljekraft samt tolerans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)