Måste gammal frukt slängas? - En empirisk studie om livsmedelsbutikers förhållande till frukt och grönsaker

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att studera möjligheten för livsmedelsbutiker att utnyttja grönsaker och frukt med ett defekt utseende eller som måste konsumeras inom en snar framtid till försäljning istället för att slängas. Uppsatsen undersöker vidare om det finns intresse för en handel av denna sort samt om butikerna kan finna någon lönsamhet genom försäljningen. Utgångspunkten som används har varit med en induktiv ansats där vi med ett kvalitativt tillvägagångssätt kommit fram till uppsatsens resultat. Slutsatsen nämner att det är svårt att bedöma en direkt lönsamhet för butiken, dock argumenteras det att en indirekt lönsamhet kan uppnås. Det gäller att butiken som implementerar försäljningen är tydlig i sin marknadsföring och positionering för att nå ut till kundsegmentet. Uppsatsens resultat indikerar även att kunderna söker ett billigt och miljösmart sätt att konsumera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)