Elevers egna erfarenheter och tolkningar av skönlitterära texter : Fyra mellanstadielärares syn på sin läsundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Skolinspektionens granskning (2010) visar att elevers egna erfarenheter och kunskaper inte får tillräckligt med utrymme i deras bearbetning av texter, därmed uppfylls inte de övergripande mål som tydliggörs i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2019). Den föreliggande studiens syfte är därför att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 arbetar för att ta tillvara på elevers tidigare erfarenheter och kunskaper vid läsning av skönlitteratur. För att fullgöra syftet med studien samlades data in med hjälp av semistrukturerade intervjuer och de som deltog i studierna var behöriga, undervisande lärare i årskurs 4–6. Studiens insamlade data analyseras med hjälp av en kategorisering som utformats efter studiens forskningsfrågor. De teoretiska ramar som formulerats för studien har sin grund i det sociokulturella perspektivet samt det hermeneutiska. Resultatet visar att de deltagande lärarna har en liknande syn på att ta tillvara på elevers egna erfarenheter och kunskaper. Lärarna anser att en läsundervisning som involverar elevers egna erfarenheter och kunskaper bidrar till en djupare förståelse för det lästa och det framkommer i resultatet att samtliga lärare tycker att det är viktigt. Ett vanligt förekommande verktyg hos lärarna är olika typer av lässtrategier och samtliga lärare visar på goda erfarenheter av och kunskaper kring användandet av dessa. Däremot visar studiens resultat att det skiljer sig åt hur lärarna visar en medvetenhet i sin undervisning för att främja ett metakognitivt tänkande hos eleverna. Således visar lärarna en mindre medvetenhet om användandet av undervisningsstrategier. Detta gäller även när det kommer till att arbeta medvetet med att ta tillvara på elevers egna erfarenheter och kunskaper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)