Ledarskap inom Sveriges socialtjänster : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av ledarskap inom Sveriges socialtjänster

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: William Hiselius; Ranin Ayoub; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares upplevelser av formellt och informellt ledarskap. Studiens författare har valt att göra en kvalitativ studie för att bäst besvara studiens syfte. Totalt sex stycken semi-strukturerade intervjuer har genomförts med socialsekreterare från olika kontor och enheter. En konventionell kvalitativ innehållsanalys har använts vid analys av empirin. De teorier som författarna använt sig av är rollteori samt nyinstitutionell organisationsteori samt tidigare forskning om ledarskap i socialt arbete. Författarna kom fram till att socialsekreterare har ambivalenta upplevelser av formellt och informellt ledarskap inom socialtjänsten. Det anses i vissa fall vara positivt och i andra fall negativt. Det informella ledarskapet är situationsbundet och behovet av det visar sig mer på vissa arbetsplatser än andra. De intervjuade socialsekreterarna hade först inte tänkt mycket på informellt kontra formellt ledarskap, men vid eftertanke lyfte samtliga socialsekreterare positiva och negativa erfarenheter om det formella samt informella ledarskapet. Tidigare studier visar på en brist av kunskap om ledarskap inom socialt arbete. Det har visat sig att ledarskap inom socialt arbete behöver diskuteras samt att chefer inom socialt arbete bör belysa för- och nackdelar med deras arbete. Resultatet har också visat att det finns olika nivåer av informellt ledarskap. Detta en huvudfaktor som påverkar socialsekreterarnas upplevelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)