Hur skiljer sig olika myndigheters förmåga att bibehålla personal : en studie i hur högrespektive låg retention skapas i det offentliga Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Författare: Johan Thorselius; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning I denna studie har myndigheters förmåga att bibehålla personal analyserats, först genom att kvantitativ jämföra myndigheters personalomsättning under åren 2014–2018 för att sedan genomföra kvalitativa intervjuer med de myndigheter som har låg respektive hög retention. Fokus för studien har varit att titta på huruvida det finns samband eller olikheter och hur det påverkar effekten av HR-arbetet inom teoretiska områden som human resources, organisationskultur och employee value proposition. Studien resulterar i fyra olika slutsatser, där den tydligaste av dem är vikten av att jobba med horisontell kompetensförsörjning. Studiens slutsatser kan hjälpa myndigheter med att se över och utveckla HR-arbetet för att öka möjligheterna att bibehålla personal. Nyckelord Retention, personalomsättning, organisationskultur, human resources, värdeskapande HR, human resource development, performance management myndighet, kompetensförsörjning, personalidé, systemteori, employee value proposition

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)