Att bli sedd. På riktigt. En studie om kommunikationsvägarnas inverkan på arbetssökandes emotionella erfarenhet och motivation att söka sysselsättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Arbetsförmedlingens förändringsarbete och den ökande digitaliseringen i samhället kan komma att förändra villkoren för arbetslösa. Denna studie har, utifrån arbetssökandes perspektiv, undersökt emotionerna som uppstår i kommunikationen med myndigheten, och hur den arbetslöses motivation att söka sysselsättning påverkas. I arbetet ställdes frågor rörande den emotionella erfarenheten, kommunikationens och kontaktvägarnas betydelse för individen och vilken inverkan de har på dennes motivation. Fenomenet har studerats utifrån ett emotionssociologiskt och motivationsteoretiskt perspektiv. För att besvara forskningsfrågorna har kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod använts. Studien baseras på empiriska data som inhämtats med en digital enkät och intervjuer. Webbenkäten skapades från grunden enkom för att undersöka arbetssökandes emotioner i kontakten med Arbetsförmedlingen och huruvida erfarenheten påverkat deras motivation att söka sysselsättning. I analysen framgår det att kommunikation och social interaktion som bekräftar individen, men också aktiviteter som upplevs meningsfulla tycks öka motivationen. Internet är ett verktyg som kan hjälpa individen att komma ur arbetslösheten och även bidra med digital interaktion med andra individer, men ur bekräftelsesynpunkt och för skapandet av meningsfulla motiv upplevs det fysiska mötet vara betydelsefullt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)