FULL SERVICE COMMUNITY SCHOOLS - En litteraturöversikt om att organisera (vissa) barns och ungas tid mot anställningsbarhet

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Det övergripande syftet med litteraturöversikten är att studera vilket problem den tidigare forskningen ser Full Service Community Schools (FSCS) som en lösning på. I både Europa och USA är FSCS en vanlig modell för samverkansprojekt mellan skola och offentliga, privata och idéburna organisationer. Under senare år har denna typ av modell börjat användas mer frekvent i socialt utsatta områden i Sverige. Detta som en lösning på de sociala problem områdena förknippas med. I analysen av den tidigare forskningen har ett poststrukturalistisktperspektiv med utgångspunkt i Bacchi och Foucault applicerats, analysen som ligger tillgrund för resultatet baseras således på den narrativa litteraturöversiktens forskningstradition. Urvalet som ligger till grund för litteraturöversiktens inkluderade studier är däremot baserat på den systematiska litteraturöversiktens metodik. Övergripande visar resultatet på att syftet med FSCS är att producera anställningsbara individer. Genom att rikta elevers och vårdnadshavares fritid in i skolans tidsram används fritiden som en tid för utveckling av kompetenser riktade mot att bli anställningsbar. I skenet av den frivillighet och frihetlighet modellen ger sken av att förespråka fostras elever och vårdnadshavare in i en arbetskultur genom helhetliga insatser i form av aktiviteter, program och volontärarbete vid skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)