Landskapsingenjörers användning av GIS

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Syftet med denna kandidatuppsats är att öka förståelsen för geografiska informationssystems (GIS) betydelse i landskapsingenjörerns yrkesroll. Undersökningen utgick från frågeställningarna: Hur används GIS av yrkesverksamma landskapsingenjörer? Hur ser efterfrågan på GIS-kunskap ut för landskapsingenjörer? Samt vilka förslag kan vara relevanta för en planering av landskapsingenjörers GIS-utbildning? Studien baserades huvudsakligen på frågeformulär och semistrukturella intervjuer med yrkesverksamma landskapsingenjörer inom olika branscher. Resultaten pekar mot att användningen och efterfrågan på GIS-kunskap för landskapsingenjörer ser olika ut inom olika branscher där GIS bland landskapsingenjörer inom främst kommun- och kyrkogårdsförvaltning utgör en stor och viktig del vilket inte gällde för landskapsingenjörer i privata företag.Vidare medförde studien en förståelse för hur en landskapsingenjörsanpassad GIS-utbildning kan utformas baserat på yrkesverksamma landskapsingenjörers användning av GIS, som informationssökning, mängdberäkning, presentation, inventering, projekteringsunderlag och skötselplan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)