Finns det genvägar för bearbetning av hotstimuli

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

Författare: Anna Bjärtå; [2007]

Nyckelord: Emotion; kognition;

Sammanfattning: För att undersöka resursallokering av processresurser vid informations-bearbetning av hotstimuli har ett ”Dual Task” experiment utförts med spindelrädda försöksdeltagare. Uppgiften bestod av att respondera på olika probe-stimuli som exponerades, direkt på bilder av olika djur (däribland spindlar), med olika tidsintervall. Latens och träffsäkerhet mättes, för ett mått på prestation, och EKG användes för att kontrollera att spindel-bilderna faktiskt utlöste rädsloresponser. Resultaten visar att större processresurser allokerades till spindelbilderna jämfört med alla de övriga bildkategorierna, men att denna differentiering inte verkar ske innan en kognitivt kontrollerad bearbetning och utvärdering av stimulus ägt rum. När uppgiften krävde mer resurser minskade de fysiologiska responserna, vilket indikerar att en variation i den kognitiva belastningen kan modifiera rädsloresponsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)